internet, lublin, stałe łącze, transmisja danych, hosting, webmastering, domeny, email, konto, konta, www
LubMAN Logo
Zaloguj się do strefy klienta
Identyfikator
Hasło
Zarejestruj siępomoc
Klauzula informacyjna dla abonenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LubMAN UMCS Sp. z o.o. w Lublinie (zwana dalej Spółką)

2) dane kontaktowe do administratora/inspektora ochrony danych osobowych iod@lubman.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO, tj w celu:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan, i/lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) rozpatrywanie skarg i reklamacji dotyczących świadczonej na podstawie umowy usługi, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do Spółki (art. 6 ust. 1 lit. b i c) RODO,

c) wypełnienia obowiązku prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności telekomunikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym zatrzymywać i przechowywać dane, o których mowa w art. 180c prawa telekomunikacyjnego, generowane w sieci telekomunikacyjnej lub przez nich przetwarzane, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia, a z dniem upływu tego okresu dane te niszczyć, z wyjątkiem tych, które zostały zabezpieczone, zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 180a prawa telekomunikacyjnego);

d) ponadto w niektórych sytuacjach może się okazać konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w szczególności w celach:

i) marketingu produktów i usług Spółki,

ii) związanych z monitorowaniem i poprawą jakości produktów i usług świadczonych przez Spółkę, w tym monitorowanie rozmów telefonicznych, badanie satysfakcji ze świadczonych usług lub dostarczonych produktów,

iii) dochodzenia roszczeń przez Spółkę oraz ich restrukturyzacji i sprzedaży,

iv) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,

v) przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności Spółki dla celów przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw.

e) w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt.

3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. policji, sądowi, prokuratorowi;

b) podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa, takim jak BIK oraz biura informacji gospodarczej, a także innym podmiotom i instytucjom w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności,

c) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania zawartych z Panią/Panem umów;

d) podmiotom wspierającym Spółkę w jego procesach biznesowych i czynnościach, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Spółki (tzw. procesorzy danych) oraz partnerom Spółki.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń lub wykonywania innych zadań przewidzianych w prawie, a dla realizacji przez Spółkę uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. 3 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.;

7) Informujemy, że przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę, odpowiednie prawa wynikające z RODO.

W związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapominanym) w przypadku, gdy:

i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

ii) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,

iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:

i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

iv) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy:

i. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz

ii. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

i. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz

ii. przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

8) W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne dla celów zawarcia i wykonywania umowy ze Spółką, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów Spółki;

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Aktualne promocje
Promocja na hosting

Zamów u nas domenę regionalną, a pakiet hostingowy otrzymasz bezpłatnie albo za pół ceny. Zapoznaj się z Regulaminem promocji.

Promocja superszybki Internet 10Mb+

promocja_czerwiec_pion.gif

Promocja ograniczona terytorialnie